Akıllı Kentlerde Dijital Yönetişim: E-Belediyecilik Uygulamaları

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-22 14:27:56.0
Language : Türkçe
Konu : Kamu Yönetimi; Kent ve Kentleşme; Yerel Yönetimler; Çevre; Afet
Number of pages: 69-80
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

20. ve 21. yüzyıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) hızlı yayılması, katılım ve yönetişim anlayışında köklü değişikliklere yol açmıştır. Teknolojinin sunduğu fırsatlar, vatandaşların bilgiye kolay ulaşımı, karar alma mekanizmasında temsilci ilişkiler yerine daha katılımcı bir ilişki biçimi ortaya çıkarmıştır. Bu süreç, geleneksel yönetim anlayışının yerine yönetişim yaklaşımının benimsenmesine katkı sağlamıştır. Dijital dönüşümle birlikte e-devlet uygulamaları ulusal boyutta katılımcılığı artırırken yerel boyutta bu görevi e-belediyecilik uyulmaları üstlenmektedir. E-belediyecilik, bu bağlamda, teknolojik gelişmeleri hızla benimseyerek, insana hizmet sunumu, katılımcılık ve şeffaflık temellerine dayalı yeni bir yerel yönetim anlayışının öncüsüdür. E-belediyecilik, yerel yönetimlerin hizmetlerini vatandaşlara erişilebilir hale getirirken, akıllı kent yaklaşımlarının yaygınlık kazanması ile önemi daha da artmıştır.

Bu çalışma, özellikle e-belediyecilik bağlamında olmak üzere akıllı kentlerde dijital yönetişim uygulamalarını incelemektedir. Günümüzde belediyelerin akıllı kent olma iddiasıyla öne çıktığı bir dönemde, e-belediyecilik uygulamalarının akıllı yönetişim perspektifiyle değerlendirilmesi önemli bir konuyu gündeme getirmektedir. Çünkü Türkiye’de gerçekleştirilen akıllı kent uygulamalarında vatandaşların yönetim süreçlerine katılımına yönelik çalışmalar göz ardı edilmektedir. Bu kapsamda çalışmanın literatüre katkı yapması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

In the 20th and 21st centuries, the rapid spread of information and communication technologies (ICT) has led to fundamental changes in the understanding of participation and governance. The opportunities offered by technology, citizens' easy access to information, have led to a more participatory rather than representative relationship in decision-making mechanisms. This process has contributed to the adoption of a governance approach instead of the traditional management approach. With the digital transformation, while e-government applications increase participation at the national level, e-municipality applications undertake this task at the local level. In this context, e-municipality is the pioneer of a new understanding of local government based on service delivery to people, participation and transparency by rapidly adopting technological developments. While e-municipality makes the services of local governments accessible to citizens, its importance has increased even more with the widespread adoption of smart city approaches.

This study examines digital governance practices in smart cities, especially in the context of e-municipality. Today, in a period when municipalities come to the forefront with the claim of becoming smart cities, the evaluation of e-municipality practices with a smart governance perspective brings up an important issue. Because in smart city applications in Turkey, studies on citizens' participation in governance processes are ignored. In this context, this study is expected to contribute to the literature.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics